Voorwaarden Bikes de Bois Rond

Gebruiksvoorwaarden

Door het ontlenen van een Gavin Turk / Achielle fiets, verklaart de gebruiker kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt deze zonder enig voorbehoud.

 

1.  Gegevens van PLAY Kortrijk

VZW Stedelijke Musea Kortrijk, Noordstraat 28 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer 432.235.958, zijnde de aanbieder van de diensten in het kader van PLAY Kortrijk. Er kan contact opgenomen worden met PLAY Kortrijk via e-mail: jatse.behaeghe@kortrijk.be. Indien noodgevallen mag je altijd contact opnemen met het volgende nummer: +32(0)56 27 78 40 of +32 471 65 85 68.

 

2.  Definitie

Lener / gebruiker: de lener / gebruiker is de persoon die bij het ontlenen van een fiets zijn identiteitskaart laat inscannen. Deze persoon is altijd de eindverantwoordelijke. Bij het ontlenen van meerdere fietsen kan je ervoor kiezen om één lener / gebruiker aan te stellen of voor elke fiets individueel je paspoort te laten inscannen.

 

3.  Werking

Na het online reserveren van de fiets en mits het betalen van de waarborg (€75 voor de fietsen van Gavin Turk / €40 voor de Achielle fietsen) heeft de lener recht om de fiets 2 uur te gebruiken. Het vertrek en einduur geeft de gebruiker aan tijdens het online reserveren.

 

4.      Verplichtingen PLAY

PLAY Kortrijk waakt erover dat de gebruiker een fiets krijgt uitgeleverd die zich in een goede en veilige staat bevindt, voldoet aan de wettelijke eisen en voorzien is van de noodzakelijke middelen voor de gebruiker om de fiets te beschermen tegen diefstal.

 

5.      Verplichtingen van de lener van de fiets

De lener van de fiets is als enige juridisch en financieel aansprakelijk ten opzichte van PLAY Kortrijk.

Indien de lener van de fiets niet de eindgebruiker is van de Gavin Turk- of Achiellefiets, staat hij borg voor deze laatste en is hij volledig aansprakelijk ten opzichte van PLAY Kortrijk, zowel voor wat betreft de kosten voor de verhuur als voor de eventuele niet-naleving van verplichtingen door de gebruiker, en met name van die uit artikelen 5 en 6 van deze Algemene Voorwaarden, als voor alle schadelijke gevolgen die hieruit zouden voortvloeien voor PLAY Kortrijk.

 

6.      Verplichtingen van de gebruiker van de Gavin Turk / Achielle fietsen

 • Voor het gebruik moet de gebruiker zich aanmelden in de onthaalbalie van Museum 1302. Daar moet de lener het reservatiebewijs vertonen, zijn/haar identiteitskaart laten inscannen en de waarborg cash overhandigen.
 • Na het gebruik van de fiets moet de lener deze terugbrengen naar Museum 1302, in dezelfde staat van werking als die waarin hij/zij hem gekregen heeft, met dien verstande dat hij/zij verondersteld wordt hem in perfecte staat te hebben gekregen.
 • De gebruiker van de Gavin Turk / Achielle fiets gebruikt de fiets met zorg en als een goede huisvader. Dit houdt onder meer in dat hij de verkeerswetgeving en wegcode respecteert, de Gavin Turk / Achielle fiets enkel gebruikt voor een bezoek aan PLAY, en dat hij zichzelf noch anderen in gevaar brengt.
 • Bij het parkeren doet de gebruiker de fiets steeds op slot met het bijgevoegde hangslot. Indien de Gavin Turk / Achielle fiets onbeheerd en niet afgesloten wordt aangetroffen, kan hij in beslag genomen worden door de organisatie van PLAY Kortrijk. De lener van de fiets wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, kunnen hem aangerekend worden.
 • De gebruiker van de Gavin Turk / Achielle fiets brengt geen enkele verandering aan de fiets aan.
 • De gebruiker van de Gavin Turk / Achielle fiets mag geen andere personen vervoeren op de Gavin Turk / Achielle fiets.
 • De gebruiker verklaart houder te zijn van een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en deze gedurende de volledige looptijd van het gebruik van de fiets te behouden.

7.  Voorwaarden voor het gebruik van een Gavin Turk / Achielle fiets

 • De ontlening is beperkt tot 2 uur.
 • Het verhuurpunt is Museum 1302, de gebruiker dient de fiets ook hier terug af te leveren.
 • Indien de gebruiker van de fiets de fiets niet binnen de 2 uur terugbrengt, zal de lener een supplement moeten betalen van €75 per dag.
 • Als de gebruiker de Gavin Turk / Achielle fiets niet terugbrengt binnen de 7 dagen vanaf de verhuur, wordt een bedrag ter waarde van de werkelijke nieuwprijs van de fiets aangerekend aan de lener. Zolang dit bedrag niet betaald is, blijven de kosten voor de supplementen oplopen ten laste van de lener.

8.  Schade aan de Gavin Turk / Achielle fietsen en herstellingen

Bij het vaststellen van schade stellen de huurder en verhuurder samen een document op met daarin vermelding van de schade, dit om problemen in de toekomst tegen te gaan.

 

In geval van schade aan de fiets door kwaadwilligheid of bij bedrog van de gebruiker is de kost ten laste van de lener. PLAY Kortrijk brengt de lener op de hoogte van de aard van de schade en het bedrag van de kosten voor herstelling.  

 

Het is de gebruiker van de fiets ten stelligste verboden om op eigen houtje herstellingen uit te voeren aan de Gavin Turk / Achielle fiets of dit te laten doen door een derde, behalve in het geval van een lekke band. Elke door deze bepaling verboden of niet-conforme herstelling zal de lener worden aangerekend.

 

De lener van de fiets moet elke schade aan de Gavin Turk / Achielle fiets zo snel mogelijk doorgeven aan PLAY Kortrijk (via: jatse.behaeghe@kortrijk.be) of per telefoon: +32(0)56 27 78 40.

 

9.  Verlies en diefstal

Bij verlies of diefstal van de Gavin Turk / Achielle fiets is de lener, tijdens de volledige duur van de huur van de fiets, aansprakelijk voor de schade die PLAY Kortrijk hierdoor betrokken wordt.

 

De lener is echter slechts verantwoordelijke ten belope van het bedrag overeenkomstig de ‘eigen risico’s’ zoals bepaald in de onderstaande tabel (9.a), als de lener van de fiets kan bewijzen dat hij/zij de fiets op slot heeft gedaan met behulp van het bijgeleverde hangslot en dat hij de sleutel, samen met de bevestiging van de aangifte van de diefstal, overhandigd heeft aan PLAY Kortrijk.

 

Bij verlies van de sleutel van de fiets betaalt de lener de vervangingskosten van de sleutel volgens onderstaande tabel.

 

Bij diefstal moeten er telkens sporen van braak zijn, zo niet is er sprake van verlies of verdwijning en dat is uitgesloten. De fietsen mogen zich ook niet bevinden op de openbare weg, op een openbaar terrein of in een gemeenschappelijke parking (met uitzondering van deze van PLAY Kortrijk) tussen 22 en 5 uur (anders is elke schade die zich op dat ogenblik voor doet ook uitgesloten). Er dienst altijd een PV opgemaakt te worden.

                                                                              

Verlies of diefstal sleutel

€ 20

Kwaadwillige schade aan fiets

Herstelkosten

Diefstal fiets (sleutel en PV ingeleverd)

€ 40

Diefstal fiets (sleutel en PV niet ingeleverd)

Aankoopprijs fiets

 

10.   Klachten

Elke klacht moet tijdig worden ingediend bij PLAY Kortrijk, 8500 Kortrijk, Noordstraat 28.

 

Klachten die binnen één maand na datum van het incindent dat aanleiding geeft tot de klacht worden ingediend, worden als tijdig beschouwd. Op schriftelijk ingediende klachten geeft PLAY Kortrijk binnen vier kalenderweken schriftelijk antwoord of deelt PLAY Kortrijk aan de lener binnen dezelfde termijn de voor beantwoording benodigde redelijke termijn mee. Deze mededelingen kan ook een vraag om nadere gegevens bevatten en het overleggen van preciezere bewijsstukken, die, naar het oordeel van PLAY Kortrijk nodig zijn voor beantwoording. Als de partijen er niet in slagen om tot een overeenkomst te komen over de oplossing van de klacht, dan kan de meest gerede partij zich wenden tot een bevoegde rechtbank, zoals bepaald door artikel 11.

 

11.   Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Elk geschil rond hun uitvoering en gevolgen die de partijen niet in der minne kunnen regelen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Kortrijk.